Disclaimer

Algemeen

Hotel Restaurant Mondriaan (Kamer van Koophandel 66149207), hierna te noemen Mondriaan, verleent u hierbij toegang tot www.hotelrestaurantmondriaan.nl (de website) en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door Mondriaan en derden zijn aangeleverd. Mondriaan behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Hotel Restaurant Mondriaan.

Beperkte aansprakelijkheid

De op de website aangeboden informatie wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze informatie kan op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van   Mondriaan.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Mondriaan en haar licentiegevers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Mondriaan, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.